EED

Billede af moderne lejligheder. Foran billedet er en grafik af bygninger med lys i nogle vinduer, men ikke alle

Energieffektivitetsdirektivet (EED) – hvad skal du vide?

Om beboerinformation

“Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser over for slutkunder og slutbrugere om energiforbrug og fakturering m.v.”

(uddrag af den fulde tekst).

§ 14 Stk. 3. Følgende oplysninger skal meddeles slutkunder og slutbrugere i eller sammen med deres fakturaer på en klar og letforståelig måde, når fakturaen er baseret på faktisk varmeforbrug eller aflæsninger af varmefordelingsmålere:

3) Sammenligninger af slutkundens eller slutbrugerens aktuelle energiforbrug med forbruget i samme periode året før, i det omfang oplysningerne om denne periodes energiforbrug haves, i en grafisk fremstilling og korrigeret for graddage.

6) En sammenligning med en normeret, gennemsnitlig slutkunde eller referenceslutbruger i samme brugerkategori. I forbindelse med elektroniske fakturaer kan sådanne sammenligninger i stedet gøres tilgængelige online med henvisning i fakturaerne.

§ 15. Den faktureringsansvarlige skal sikre, at slutkunder og slutbrugere, foruden faktureringen får stillet forbrugsoplysninger om hidtidigt varmeforbrug til rådighed. Oplysningerne skal som minimum omfatte en oversigt over udviklingen i varmeforbruget.

Stk. 4. Forbrugsoplysninger kan leveres til slutkunden eller slutbrugeren elektronisk eller gøres tilgængelige via internettet. Stilles oplysningerne til rådighed for slutkunden eller slutbrugeren via internettet, skal slutkunder og slutbrugere underrettes herom.

Hvad betyder det for jer?

Fra den 25. oktober 2020 skal boligadministrationer informere beboerne om deres forbrug af varme og køling minimum to gange årligt – og en gang i kvartalet til de beboere, der modtager elektroniske fakturaer eller ønsker det.

Allerede pr. 1. januar 2022 skal beboerne have disse oplysninger på månedsbasis, og tanken er, at beboerne med indsigt i deres forbrugs udvikling får øje på, at det er noget, de selv kan påvirke. Fordi der er klare økonomiske og klimamæssige fordele ved at spare på energien, håber man, at beboerne bliver motiveret til at bruge energi med omtanke.

Giver det udfordringer?

Med de nye regler er boligadministratorerne fra den 1. januar 2022 forpligtet til at indsamle forbrugsdata på varme eller køling minimum en gang om måneden. Derudover skal de i forbindelse med faktureringen give beboerne information om deres aktuelle varmeforbrug sammenholdt med deres tidligere forbrug og andre beboeres forbrug.

Dette adskiller sig fra tidligere, hvor der ikke har været formelle krav om at indhente beboernes forbrugsdata mere end en gang om året i forbindelse med den årlige fakturering, og omstillingen til halvårlig eller kvartalsvis oplysning til beboerne kan i visse tilfælde give nogle tekniske udfordringer.

Få et fremtidssikret system med timedata og beboervisualisering

KeepFocus har to beboerløsninger, som er beskrevet nedenfor. Begge løsninger henter data hver time og imødekommer allerede nu de skærpede krav pr 1. januar 2022.

Hvordan kan KeepFocus’ løsninger hjælpe?

Mand sidder i sofa med ipad, som viser Cards, der giver ham mulighed for at følge sit forbrug af el, vand og varme

KeepFocus Cards er en browserbaseret løsning, der tilgås fra boligforeningens hjemmeside.

Cards bruger “nudging” til at øge beboernes interesse for deres forbrug ved at tale til eksempelvis deres nysgerrighed, deres sparsommelighed, deres konkurrencegen eller deres grønne hjerte.

For at øge interessen for at bruge Cards dagligt, er der integreret nogle elementer, som er med til at fastholde interessen for at bruge appen. For eksempel vises “vejret lige nu” altid som et af de første kort, og programmets sparetips åbnes gradvist i takt med, at beboeren bruger Cards, hvilket pirrer nysgerrigheden.

Der er i løsningen integreret sammenligninger til andre beboeres forbrug eller til eget forbrug i en sammenlignelig periode, hvilket er med til at give forbrugstallene en relateret værdi, og hvert forbrugskort indeholder detaljer for den sidste periode, som tydeligt viser forskellene fra dag til dag, måned for måned og år for år.

Download vores materiale om EED og vores beboerløsninger.

Mand sidder i stue med mobil i hånden. Viser appen EnergyHome og hans forbrug af el måned for måned i et år

KeepFocus EnergyHome er en telefonapplikation, der hentes via telefonens App-store.

På samme måde som Cards viser KeepFocus EnergyHome også beboerens personlige forbrug fordelt på el, vand og varme i søjleform og med sammenligninger til andre beboeres forbrug eller eget tidligere forbrug.

Også her får beboeren vist detaljer for den foregående periode ved at klikke på en forbrugsvisning, hvilket tydeliggør, at der er forskel på forbruget fra dag til dag. Denne viden er med til at gøre beboeren bevidst om, hvilke konsekvenser, dagens energivalg har på forbrugsregningen.

EnergyHome giver også beboeren adgang til sparetips med uddybende forklaring og forslag til små justeringer, som kan have stor effekt på forbruget.

Endelig giver EnergyHome også adgang til at se de tilgængelige målere med detaljer om målerstand og aflæsningstidspunkt.

Download vores materiale om EED og vores beboerløsninger.

Om målerbekendtgørelsen

alle energi- varmtvands- og varmefordelingsmålere monteret efter d. 25. oktober 2020 skal være fjernaflæste
Alle fjernaflæste målere skal aflæses en gang om måneden, og beboerne skal informeres om deres varmeforbrug hver måned
alle målere skal være fjernaflæst, hvilket betyder, at målere, der ikke kan fjernaflæses skal udskiftes senest d. 31. december 2026

Vil I vide mere om EED?

Kontakt vores medarbejdere – de kan forklare, hvad bekendtgørelsen betyder for jer.

Vores dataanalytiker og ekspert i fordelingsregnskaber, Kasper Zangenberg fotograferet ved hovedkontoret

Kasper Zangenberg

Dataanalytiker

krz@keepfocus.dk
Tel.: +45 60 63 36 33

Christian Bredsgaard

Key Account Manager - Bolig

cbr@keepfocus.dk
Tel.: +45 22 61 74 85