EED - fjernaflæst forbrugsmåling

EU har med Energieffektivitetsdirektivet (EED) sat rammerne for den grønne indsats på boligområdet i EU-landene. Vi skal blive bedre til at udnytte ressourcerne og spare på energien - bl.a. ved at give forbrugerne indsigt i deres energiforbrug - via eksempelvis apps og webportaler.  Man forventer, at en øget bevidsthed om de klare økonomiske og klimamæssige fordele ved at spare på energien, gør forbrugerne motiverede til at bruge energi med omtanke.

EED - kort fortalt

EED - de vigtigste paragraffer

EED blev implementeret i Danmark i 2020 og med de nye regler pr. 1. januar 2022 er administratorer/udlejere forpligtet til at indsamle forbrugsdata på varme eller køling minimum en gang om måneden. Derudover skal de forbindelse med faktureringen give beboerne information om deres aktuelle varmeforbrug sammenholdt med deres tidligere forbrug og andre beboeres forbrug. Senest den 31. december 2026 skal målere der ikke kan fjernaflæses være udskiftet. Dog med undtagelse af, at det kan godtgøres, at dette ikke vil være rentabelt. 

Målerbekendtgørelsen

§ 1 Stk. 9.  Per. 25. oktober 2020 må der kun installeres fjernaflæselige målere 
§ 1 Stk. 10. Fra 1. januar 2027 skal alle målere være fjernaflæselige. Undtaget når dokumenteret ikke omkostningseffektivt.

Energioplysningsbekendtgørelsen:

“Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser over for slutkunder og slutbrugere om energiforbrug og fakturering m.v.”

§ 14 Stk. 3. Følgende oplysninger skal meddeles slutkunder og slutbrugere i eller sammen med deres fakturaer på en klar og letforståelig måde, når fakturaen er baseret på faktisk varmeforbrug eller aflæsninger af varmefordelingsmålere:

3) Sammenligninger af slutkundens eller slutbrugerens aktuelle energiforbrug med forbruget i samme periode året før, i det omfang oplysningerne om denne periodes energiforbrug haves, i en grafisk fremstilling og korrigeret for graddage.

6) En sammenligning med en normeret, gennemsnitlig slutkunde eller referenceslutbruger i samme brugerkategori. I forbindelse med elektroniske fakturaer kan sådanne sammenligninger i stedet gøres tilgængelige online med henvisning i fakturaerne.

§ 15. Den faktureringsansvarlige skal sikre, at slutkunder og slutbrugere, foruden faktureringen får stillet forbrugsoplysninger om hidtidigt varmeforbrug til rådighed. Oplysningerne skal som minimum omfatte en oversigt over udviklingen i varmeforbruget.
Stk. 4. Forbrugsoplysninger kan leveres til slutkunden eller slutbrugeren elektronisk eller gøres tilgængelige via internettet. Stilles oplysningerne til rådighed for slutkunden eller slutbrugeren via internettet, skal slutkunder og slutbrugere underrettes herom.Skal vi hjælpe jer med at komme i mål med EED? 

KeepFocus har i mere end tre årtier arbejdet med forbrugsmåling og fordeling og har hjulpet mange kunder med omstillingen fra manuelle til fjernaflæste målere. Vi hjælper også gerne jer med planlægning og/eller rådgivning omkring jeres projekt - eller måske har I i første omgang brug for et kort dialog omkring en helt konkret situation. 

Udfyld formularen nedenfor og inkluder gerne antal lejemål/foreningsnavn.